Giỏ hàng

Cơ cấu tổ chức vận hành

Đại hội cổ đông

Hội đồng Quản trị

Tổng giám đốc

Ban Kiểm soát

Hội đồng tư vấn khoa học

Phó giám đốc 1.

Phó giám đốc 2.

Phòng Chuyên môn 1: Công bố khoa học quốc tế

Phòng Chuyên môn 2: Xuất Bản

Phòng Chuyên môn 3: Sở hữu và chuyển giao Trí tuệ

Phòng Sự kiện và Truyền thông

Phòng Hành chính - Nhân sự - Kế toán

Phòng Pháp chế

Văn phòng Đại diện tại Hồ Chí Minh

Văn phòng Đại diện tại Thượng Hải

Văn phòng Đại diện tại Singpore

Văn phòng Đại diện tại CHLB Đức

 

- Đối tác của chúng tôi

+ Viện hàn lâm Nga

+ Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

+ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

+ Bộ Giáo dục - Đào Tạo Việt Nam

+ Bộ Khoa học công nghệ Việt Nam

+ WIPO

+ Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI và Copus và các tạp chí trong và ngoài nước khác